Informatiounen

EMAIL Club: info@basketesch.lu 
EMAIL Organisation Mini Europe: minieurope@basketesch.lu
TEL: Pit Kesseler (Secrétaire) +352 621 176 122
TEL: Caroline Thill-Boon (Secrétaire Comm.Jeunes) +352 621 189 139