Schnoffeldaag 2020 - Kommt den 17. Oktober an d'Hall fir Basket aus ze probéieren

Schnoffeldaag 2020 - Kommt den 17. Oktober an d'Hall fir Basket aus ze probéieren

Vun 9h00 bis 12h00 
RV an der Lallenger Sportshaal (mat short, t-shirt an sportschung)
Der braucht iech net un ze mellen, einfach laangst ze kommen.

Jongen an Meedecher gebuer zwischen 2007 an 2012

Vill Spaas beim entdecken vun deser flotter Sportart.